васіль зуёнак (№127)

VITA!
Нізка вершаў

ВЯСЁЛКА

Крышталь акрыленай вады

І сонечны прамень – сышліся,

Каб свет стары, як малады,

Заззяў у паднябесных высях.

Так выпадае на дваіх –

Як цуд зямны – адна сустрэча:

Лёс ці выпадак – толькі міг,

Вясёлка ў небе чалавечым.

І тыя, што сышлі ў нябыт,

І хто яшчэ не нарадзіўся, –

Жыцця імгненнага іспыт

Сямікалёрнае адзінства.

З’ЯЎЛЕННЕ…

З нябёсаў – ліпеньскі лівень,

А з ім – з сакрэтаў сакрэт, –

Кропелька явы бурлівай:

Маё з’яўленне на свет.

Слязінка шчаслівая ў мамы,

І тата – богам з багоў…

І водгуллем сэрца майго –

Маланкі кардыяграма…

НАЧНОЕ…

Як пытанне над маёю доляй

Месяц, ненавіснік сноў начных:

– Ці не час ужо табе адолець

Прыцягненне клопатаў зямных?

Ці не лепш хіба ў сусветнай хаце? –

Толькі ў неба перайсці мяжу…

– Што ж ты так раздобрыўся, мой браце?!.

Прычакаю сонца – і скажу.

ЗМЯРКАННЕ

Як певень, захад –

чырвоны грэбень –

хмурынкі-крылы

ўразлёт ускінуў,

чакае: хто ж

на падворку-небе

сыпне зярнятак…–

хоць бы й з мякінай…

Не дачакаўся – не ўгледзеў:

поўня

на двор выносіць,

як гаспадыня,

зярняты-зоркі

сяўнёю поўнай, –

а ён знікае

за лесам сінім…

*  *  *

Ноч схіляецца ў цёмным паглядзе –

Ні прыспаць яго, ні загушкаць.

На рахунак савы – час крывы,

Час улукаткі. І не прыладзіць

Ні галаву да падушкі,

Ні падушку да галавы…

Што пытаешся?.. –

Хопіць пытанняў! –

Ноч, давай заключым саюз:

Ты прыходзь, каб прынесці адхланне, –

Без цябе ў пытаннях пагруз…

Знаем: хто і калі адкажа, –

Але сон маўчаннем уважым…

АДНЫ КАРАНІ…

Бяззубая мякаць начной цішыні

І хрумсткага яблыка крохкая памяць, –

У вас з адзінотай адны карані,

А шчодрую глебу знаходзіце самі…

*  *  *

А што такое Сусвет,

Калі ні ў межах, ні ў часе?

І як разгадваць сакрэт,

Калі й адказ не зачаўся:

Не знае й Сусвет, што яго

Няма.

          Не было і не будзе…

Дык не турбуйцеся, людзі,

І меней стварайце багоў.

Інакш немінуча паўстане

“А што за Сусветам?” пытанне…

*  *  *

Табе і лёс – табе і воля, –

Дарогу славай не зняслаў.

Калі ўзлятаеш, не вымольвай,

Каб Бог саломкі падаслаў.

Калі няўправіца – гартуйся, –

І з крыўдаў плот не гарадзі.

Калі ў жыццё прыйшоў – гуртуйся,

А паміраеш – будзь адзін.

СПЕЛАСЦЬ…

Ёсць злое хрышчэнне:

                                     “спелы лес”, –

То бок, гатоў

                      пад пілу і сякеру.

Такі ж і ў вайны

                           “лясны” інтарэс:

паспеў чалавек, –

                              і ў самую меру…

ВОЎК

Хоць сон змарыў, а ў чарадзе

Ваўку баранчык сніцца:

На паляванне воўк ідзе –

Ваўку і ў сне ваўчыцца.

УРОК

Апоўначы, калі згусцелы змрок

Не пранізаць ні позіркам, ні думкай,

Мне вечнасць паўтарае той урок,

Што ўсім дае жыццё для паратунку:

“Не смерці бойцеся, а бойцеся мяне, –

Так дакляруе ўсім яно дарогу. –

Усё скасуе смерць: як абміне.

Я ж не прабачу: і нікому, і нічога…”

*  *  *

Што ж, і ў вечнасці

                                 пэўныя ёсць агрэхі, –

Ці, можа, чагосьці

                                век мой зямны не спасціг?

О смерць, няўжо ты стварыла жыццё

                                             для ўласнай пацехі,

Каб не сумна адной

                                 былося табе ў небыцці?..

А ВЕРША ШКАДА…

Усё было, як бывае ў сне, –

Губляеш тое, што не знайшоў.

Было нас трое: апроч мяне

Былі Законнікаў і Куляшоў.

І верш Куляшова хваліў Сяргей,

На памяць сыпаў цытаты.

І самы, здаецца, быў апагей,

Ды класік сказаў вінавата:

– Прабачце, хлопцы, – усім свой час… –

І знік, і сон абарваўся.

А верш? Няўжо й ён зляцеў ад нас

І  ў небыцці застаўся?..

Я тут жа Сяргею тэлефанаваў, –

Даводжу, прыгода якая:

– Ды ты ж там на памяць верш цытаваў… –

А ён аб тым знаць не знае!..

Яшчэ па-законніцку пажартаваў,

Такой абышоўся парадай:

– А ты не смуткуй – не маўчыць трава:

Твой сон і твой верш, – сам і згадвай.

Ды я нічагуткі не прыгадаў.

Сяргей не памог, і бяда ўся –

Няма Куляшова… А верша шкада, –

Магчыма б і мне прыдаўся.

СПОСАБ

Ходзяць розныя дзейкі,

Дайшлі й да мяне:

След касмічна-індзейскі

Перад новым змарнеў.

Той паданнямі сведчыў

Аб прылёце гасцей

З іншасвету, што вечнай

Нам загадкай карцеў.

Ды не зладзілі мовай,

Не пайшло й наўздагад, –

Толькі плюнулі моўчкі

І зляцелі назад.

Аж да сёння зямляне

Трацяць попусту час:

Як на тое пасланне

Даць, нарэшце, адказ.

Не памогуць тут словы, –

А такіх і няма!..

Ды адзін адмысловец

Адшукаўся: “Дарма

Вы мазгі не мазольце, –

Спосаб ёсць! Не ўстарэў:

Для кантакту дазвольце

Мне адправіць гарэм!..”

НЕ РУШ…

І пэўны лес, што я вярнуся,

І знаюць нерушы мае,

Што звыкла зноў перагукнуся,

Як дзень сустрэчы настае.

І вось  – бярэцікам з-пад моху –

ЁН!.. –

          Нібы ўсіх узварушыў:

Кульнуўся жук з перапалоху,

Бягуць здзівіцца мурашы.

А я схіліўся ў захапленні! –

Зваліўся долу капялюш.

Сам кій укленчыў паралельна!..

– Вось вам і  нЕруш!  І не рУш!..

                                      Было: 11 жніўня, 2023.

VITA!

Якім народам і які

Наканаваны Боскі суд –

Між неаспрэчных ёсць такі:

Цераз пакуты і вякі

Жыць будзе Беларускі Цуд.

ЗЯМНОЕ НЕБУ…

Люблю – лясоў і ніў адданец –

Нябёсаў зорных вышыню.

Каб грэх зямны не закайданіў,

Малюся зорнаму агню.

Калі бушуюць зарапады,

Зямлі не чую пад сабой, –

І толькі небу падуладны

Мая душа і смутак мой.

САМОТНЫЯ СТРОФЫ

Валянціне Мацвееўне Зуёнак:

перад Вечнасцю

Не знаю, як гэта звязаць

З самотнай зямною бессанню,

А бачу: штосьці сказаць

Мне хоча зорка нябесная…

ТОЙ ДЗЕНЬ…

Вясковай выкрайкі пальцечка –

Гуллівы ветрык на падбой,

І на дваіх адна сустрэча:

Цябе са мной, мяне з табой.

І на дваіх у парку снежным

Адна сцяжынка – след у след,

Адно наперадзе бязмежжа,

І дзве душы – адзін сусвет…

…Як праляцела ўсё імкліва…

З вышынь самотных паглядзі:

Маўчыць сцяжынка сіратліва, –

Адна. І я на ёй адзін…

Загадка смерці немінучай

Мне засталася аднаму

І дзень той, двойчы неўміручы,

Бо двое верылі яму.

                  ………

А смутак – за дваіх – агорне

І не развеецца як дым:

Наш скарб адзіны, непаўторны,

Забрала вечнасць назаўжды.

Адно і засталося: згадваць

Мне ў раз’яднанасці зямной,

Як на дваіх дзялілі радасць –

І я з табой, і ты са мной…

ДУША

Такою, як прыйшла ў жыццё,

І пойдзеш, не іначай.

Якое ўжо там небыццё! –

Жывой нязменна бачу:

Там, дзе адвечнаю сцяной

Спакой аберагае,

Душа руплівіцы зямной

Без працы знемагае.

ЗБАВЕННЕ

Ад несустрэчы –

Боскае збавенне:

Твая ўся вечнасць

І маё імгненне.

НАД ФОТАЗДЫМКАМ…

Маўчаць нябёсы, і спытаць

Зямных не маю праў:

Хто прыгажосць мог шчодра даць

І хто яе забраў, –

         Такую несмяротную,

         Такую незваротную…

БЕЗ ЦЯБЕ…

Усё за нябесным парогам.

І навечна яна такая –

Не вымаліш іншай дарогі:

Паўсюль адзінота чакае.

І не дагукацца нікога,

І мяне ніхто не гукае…

ЯК БЫЛА ТЫ ПОБАЧ…

Як была ты побач, здавалася,

Што была ты, наогул, вечна.

А пайшла – і з табой абарвалася

Нітка часу, – жыццю супярэчна.

І адкрылася мне неаспрэчнае,

Што цябе не было калісьці,

Што й майму з’яўленню сустрэчнаму

З небыцця было суджана выйсці.

Так спаткаліся, так кахаліся,

Праў у вечнасці не пыталіся, –

Бо была яна наша і з намі,

І былі мы вечнасцю самі.

*

І няўжо зямному раздоллю

Зноў вярнуцца ў зямное нікуды:

І цябе зноў не будзе ніколі,

Як і я больш ніколі не буду?!.

*  *  *

Здаецца, як учора ўсё было:

Над намі неба зорнае цвіло.

Цяпер адзін я перад ім стаю,

Між зорак выглядаючы тваю.

Цяпер мне неба двойчы даражэй, –

І з кожным днём становіцца бліжэй.  


Апублікавана

у